fagområder

Familieterapeut- parterapeut- kognitiv terapeut- EFT terapeut

Tjenester:

individuell terapi

Parterapi

Familieterapi

Kognitiv terapi 

EFT terapi

Typer problematikk jeg har jobbet med:

Angstnevroser, depressive nevroser, suicid problematikk, patologisk sorg, borderline tilstander, rusmisbruk, incestproblematikk, familierelasjoner konflikter etnisitet og identitetsproblematikk.

Hjelp- Behandling

Når mennesker søker hjelp/behandling bruker jeg tid til å bli kjent med deg,hva trenger du?

Sammen blir vi enige og utarbeider en behandlingsplan hvor blant annet måsettingen din drøftes i samarbeid.  Dette ser jeg på som et samarbeidsprosjekt mellom oss. Jeg vil møte deg med respekt og varme og jeg er opptatt av å skape ett trygt rom der du /dere kan forstå og sanmmen skal vi jobbe med det som plager deg.

Jeg er opptatt av å reflektere sammen med deg og gi deg tilbakemeldinger underveis. Du blir fulgt opp så lenge du har behov for det.

Temaer i terapi:

Angst og frykt nedstemthet trishet eller sorg, vonde og belastende minner,usikkerhet for fremtiden eller mangel på mening i livet, lav selvfølelse, problemer i nære og viktige relasjoner , vansker i  arbeidsituasjoner utfordrende livsvalg.

Samtaleterapi

Samtaleterapi går ut på at terapeut og pasient snakker sammen om pasientens livsopplevelse, følelser, tanker, vansker og mestringer.

For å muligjøre dette er det nødvendig ar terapeuten etterstreber seg å bygge en trygg relasjon og gjensidig samarbeid med pasienten.

Min erfaring er at når trygghet og allianse er etablert er det mulig å jobbe med endringer og få til ett godt sluttresultat.

I løpet av samtalene er terapeuten behjelpelig med ulike teknikker jmf utdannelse og erfaring.

eks lytting innlevelse empati refleksjoner nye perspektiver gode intervensjoner ulike øvelser som åpner opp for nye veier i livet.

Vi tilbyr også videosamtaler ved behov.

Litt om de forskjellige modellene:

Systematisk forståelse:
Med denne tilnærmimgen er relasjoner det viktigste. Prosesser av samspill mellom mennesker når ett individ i systemet har utfordringer påvirker det hele systemet. I ett terapiforløp er fokuset på hele systemet, kartlegging av mønstre samt bevisstgjøring. Deretter endringer av destruktive mønstre.

Kognitiv tilnærming:
Godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Dette gjelder i forhold til å hjelpe mennesker til å prestere bedre, mestre utfordringer og situasjoner på en bedre måte, og mht behandling av avheninghet og ulike psykiske lidelser.

I kognitiv terapi ser terapeuten på tankemønstre, med fokus på tankene dine. Identifisering av automatiske tanker knyttet til konkrete situasjoner Terapeuten hjelper deg å se sammenhenger mellom tanker følelser og handling.

Emosjonsfokusert terapi:
Dette er en terapiform som går ut på utforske og forstå endre vanskelige følelser Våre følelser avgjør for hvordan vi har det. Hvordan vi tenker forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet. For eks Det vi føler er det vi føler og det er viktig å forstå og utrykke følelser for å kunne tåle dem og endre hvis nødvendig.I emosjonsfokusert parterapi jobber vi med emosjonell tilknytning, underliggende temaer mellom par(temaer som ikke nødvenigvis er bevisste for paret) og aksept og forståelse for den enkeltes sårbarhet.

Transkulturell forståelse: 
Tar inn kulturelle perspektivet i møte med mennesker som har psykiske utfordringer. For eksempel hvordan kulturell undertrykking kan prege enkeltmenneskets utvikling av psykiske lidelser, egenverd og selvfølelse. Det er avgjørende at terapauten har kunnskap og kompetanse om kulturelle forhold.